Portrait of Thomas Geiran

Thomas Geiran

Senior Vice President, Investor Relations