Jump to content Jump to navigation Jump to search

Replacewithtranslations
Global
Replacewithtranslations
Albania
Replacewithtranslations
Brazil
Replacewithtranslations
Chile
Replacewithtranslations
France
Replacewithtranslations
Germany
Replacewithtranslations
India
Replacewithtranslations
Ireland
Replacewithtranslations
Netherlands
Replacewithtranslations
Norway
Replacewithtranslations
Peru
Replacewithtranslations
Spain
Replacewithtranslations
Sweden
Replacewithtranslations
Turkey
Replacewithtranslations
United Kingdom
Replacewithtranslations
United States

Samhällsansvar

Statkraft vill bidra positivt till de lokala samhällen där vi bedriver verksamhet. Vi vill ta ett socialt ansvar som både leder till hållbar tillväxt och som är till nytta för samhället i stort.

Våra satsningar på utbyggnad av vindkraft bidrar bland annat till:

 

  • Arbetstillfällen, både under uppbyggnadsfasen och när vindparkerna är i drift.
  • Större kundunderlag för servicesektorn – framförallt under uppbyggnadsfasen.
  • Infrastrukturförbättringar eftersom vägarna till och från parkerna oftast ses över i samband med utbyggnaden.

Våra satsningar på utbygganden av förnybar energi medför samtidigt ingrepp i ekosystem och landskap. Vi strävar efter att ha en god dialog med de lokala organisationer som värnar ekosystemet och landskap. Vår ambition är att i den mån det går, tillsammans med de lokala intresseorganisationerna, undersöka hur vårt intresse i vindkraft och vattnet kan samverka med andra aktörers intresse i ekosystem, djurliv och landskap.

Vi strävar också efter att ha en god dialog med markägare och hitta former för mark- och skogsägare att få fördelar av vindkraftsutbyggnaden.

Genom vår sponsringsverksamhet stöttar vi lokala ändamål på de platser där vi är verksamma. Statkraft ska handla i enlighet med principerna för god affärspraxis och fri konkurrens samt ha nolltolerans mot korruption och penningtvätt.